Pracovní skupiny

Během trvání projektu od ledna 2013 do prosince 2014 jsou vytvořeny tři pracovní skupiny. Některé jsou rozpracovány současně nebo následují za sebou. Partneři projektu plní tyto konkretní úkoly:

 

Pracovní skupina 1: Příprava projektových podkladů

1.1) Rešerše stávajících studií, metod a výsledků a jejích transferů na česko-saském příhraničním prostoru

1.2) Doladění metodických postupů a dalších detailů WP, volba softwaru pro kontrolu kvality a homogenizaci staničních dat, přeshraniční interní uživatelské školení zvoleného softwaru

1.3) Analýza dostupnosti dat, unifikace formátu, kontrola kvality dat včetně doplnění chybějících hodnot, homogenizace, zpracování měřených dat

 

Pracovní skupina 2: Diagnostika a projekce regionálního klimatu

2.1) Přeshraniční diagnostika klimatu – regionální analýza měřených dat

– popis klimatu, identifikace podobností a rozdílů v každém regionu

– stávající vývoj klimatu v regionu, detekce trendů teploty a srážek včetně výskytu extrémních jevů

2.2) Příprava měřených dat pro vývoj regionálních projekcí klimatu statistickým modelem Werex; akvizice a vyhodnocení dynamických projekcí klimatu (ALADIN-Climate/CZ; RegCM; REMO); korekce biasu dynamických projekcí

 

Pracovní skupina 3: Přenos poznatků a práce s veřejnosti

3.1) Spolupráce s místními a specializovanými sdělovacími prostředky (aktuality, rozhovory); tvorba informačních materiálů o spolupráci a dosažených výsledcích projektu jako letáky, zpravodaji, postery atd.

3.2) Vytvoření informačních panelů v turistických oblastech příhraničí pro zvýšení povědomí veřejnosti o problematice klimatické změny v regionu

3.3) Tvorba a zajištění provozu společné dvojjazyčné webové stránky

3.4) Vizualizace výsledků na webu včetně zveřejnění datových výstupů a projekcí klimatu ve vysokém rozlišení v cílovém regionu

3.5) Vyhodnocení kvality projekcí klimatu a identifikace možných budoucích vylepšeních

3.6) Příprava a tvorba společné dvoujazyčné publikace (krátká a dlouhá verze) o dosažených výsledcích projektu v obou cílových regionech ve dvou stupních rozsahu

3.7) Prezentace výsledků projektu v regionu v rámci mítinků představitelů místní a regionální samosprávy, specializovaným agenturám, podnikům a dalším zájmovým skupinám v Sasku a Severním Čechách

3.8) Organizace zavěrečného semináře pro širokou skupinu zainteresovaných organizací a jednotlivců, představení výsledků projektů, rozvoj další přeshraniční spolupráce